Tepelné čerpadlá

Investícia do kúpy tepelného čerpadla Daikin Altherma predstavuje ekologickú a úspornú alternatívu k bežným zariadeniam pre vykurovanie či ohrev vody, ktoré využívajú klasické fosílne zdroje. Tepelné čerpadlá Daikin z našej ponuky pracujú efektívne a získavajú vstupnú energiu z prírodných zdrojov.

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Spoľahlivá a plynulá prevádzka tepelného čerpadla je založená na prvotnom procese získavania tepla z vonkajšieho prostredia pomocou jednotky umiestnenej v exteriéri. V uzavretom okruhu prebiehajú procesy spojené s transformáciou vonkajšej energie na energiu so zvýšenou teplotnou úrovňou spĺňajúcou vstup do vykurovacieho systému. Vplyvom nízkeho tlaku a nízkej teploty dochádza k vyparovaniu chladiacej kvapaliny a činnosťou kompresora nastáva stlačenie chladiva v plynnej fáze, s čím súvisí aj zvýšenie teplotného stavu. Kompresia je nasledovaná procesom kondenzácie s premenou chladiva z plynného skupenstva na kvapalné za súčasného odovzdávania tepla vykurovaciemu okruhu. Prostredníctvom výparníka sa kvapalné chladivo transformuje opäť na plynnú fázu a v tejto forme vstupuje do počiatočného procesu.       

(banner)

Ako vybrať tepelné čerpadlo

Hlavným faktorom, od ktorého sa odráža výber konkrétneho modelu tepelného čerpadla je typ systému, ktorým dané čerpadlo disponuje. Určenie dominantného prírodného zdroja energie pre správny chod čerpadla docieli maximálnu účinnosť a splní očakávania používateľov. Výmera plochy pozemku voľne dostupnej pre inštaláciu tepelného kolektora má zvyčajne rozhodujúci podiel pri výbere najvhodnejšieho systému. Pri inštalácií tepelných čerpadiel zem/voda je nutné počítať so stavebným zásahom v rozsahu približne dvoj až trojnásobku vykurovanej plochy. Vysoká hladina podzemnej vody a dostupnosť vodného zdroja vytvárajú ideálne podmienky pre súvislý chod tepelného čerpadla voda/voda. Najlacnejším variantom je tepelné čerpadlo vzduch/voda, avšak s obmedzením v oblasti priemernej ročnej teploty, ktorá ovplyvňuje fungovanie čerpadla. Spomedzi technických parametrov by sa kupujúci mal zamerať predovšetkým na COP faktor alebo vykurovací faktor, ktorý vyjadruje pomer medzi množstvom dodaného tepla a spotrebovanej elektrickej energie. Číselná hodnota COP tak predstavuje množstvo tepelnej energie získanej z 1kW elektrickej energie pri konkrétnej teplote. Vyššia hodnota COP charakterizuje teda aj vyššiu účinnosť čerpadla a očakávanú energetickú úsporu. Parameter SCOP je však komplexnejším vyjadrením celosezónnej účinnosti a kupujúcemu poskytuje lepší prehľad o účinnosti čerpadla.   

Typy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú vo všeobecnosti rozdelené do niekoľkých kategórií v závislosti od vybraného prírodného zdroja (voda, zem, vzduch) vstupného tepla a koncového článku, a teda cieľového prostredia, do ktorého je získané teplo odovzdané.

(banner)

Vzduch/voda

Tepelné čerpadlo so systémom vzduch/voda funguje na princípe získavania tepla zo vzduchu a jeho následného odovzdania vode, čím sa čerpadlo stáva úsporným zariadením pre efektívny ohrev vody v domácnosti. Ide o najžiadanejší typ tepelného čerpadla s nenáročnou montážou bez obmedzujúcich stavebných úkonov, avšak s nutnosťou zabezpečenia doplnkového energetického zdroja v súvislosti s nízkou vonkajšou teplotou, ktorá značne znižuje efektivitu fungovania tepelného čerpadla. Systém vzduch/voda ponúka umiestnenie výparníka a kompresora v exteriéri (monoblok) alebo modely typu split s vnútornou a vonkajšou jednotkou.

Voda/voda

Menej častým typom je tepelné čerpadlo slúžiace pre ohrev vody, ktorého hlavným tepelným zdrojom je vodná plocha nachádzajúca sa v blízkosti rodinného domu. Vyššia náročnosť montáže vychádza z inštalácie tepelného kolektora na dne rybníka, jazera či vodnej nádrže.

Zem/voda

Tepelné čerpadlo, ktoré využíva pre ohrev vody. Teplo vznikajúce pod povrchom má vyššie priestorové nároky a montáž si vyžaduje aj vyššie počiatočné náklady. Umiestnenie tepelného kolektora sprevádzajú početné stavebné práce v okolí rodinného domu a rozsiahly zásah do štruktúry pozemku je vhodné realizovať iba v prípade novostavieb.

Vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlá pracujúce na princípe vzduch/vzduch možno funkčnosťou prirovnať ku klimatizácii, keďže pri tomto type absentuje možnosť ohrevu vody. Modely týchto čerpadiel sú schopné vykurovať, ale aj ochladzovať vnútorné priestory, a to získavaním energie zo vzduchu s následným výstupom do interiéru domu. Vynikajú nižšou obstarávacou cenou, prijateľnými prevádzkovými nákladmi a nenáročnou údržbou.   

(banner)

Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?

Zelená domácnostiam zahŕňa projekty, ktoré podnecujú k inštalácii ekologických a energeticky úsporných zariadení primárne využívajúcich prírodné zdroje energie. Súčasťou zoznamu zariadení s možnosťou získania štátnej dotácie sú aj tepelné čerpadlá. Finančnú podporu vo výške až 3400€ môžete v rámci projektu získať na samotné tepelné čerpadlo, akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody, zemné vrty, komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla, montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla, montážne práce, skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky. Základnou podmienkou je inštalácia tepelného čerpadla v rodinnom dome, pričom nedôjde k odpojeniu stavby od systému centralizovaného zásobovania teplom a ani k zhoršeniu parametrov tohto systému. Oboznámte sa s ďalšími podmienkami a možnou výškou štátnej dotácie pre vaše tepelné čerpadlo na oficiálnej stránke.

Koľko stojí tepelné čerpadlo?

Inštalácia tepelného čerpadla Daikin Altherma predstavuje inovatívne a komfortné riešenie pre rodinné domy v podobe vykurovania, chladenia a ohrevu vody, a to dokonca aj v rámci jedného zariadenia. Keďže kompresor tepelného čerpadla zabezpečuje menšinový podiel tepla vstupujúceho do procesov čerpadla, podstatné a rozhodujúce množstvo tepla je získavané z okolitého prostredia, a tak je spotreba energie zreteľne nižšia v porovnaní s inými vykurovacími zariadeniami. V oblasti energetickej úspory dokáže tepelné čerpadlo znížiť celkové náklady až o 30%. Počiatočné náklady začínajú už na sume 6000€ – 7000€ v prípade modelov so systémom vzduch/voda, zložitejší systém zem/voda môže dosiahnuť dvojnásobok spomínanej sumy. Cena tepelného čerpadla závisí od požadovaného výkonu, dominantného systému, vykurovacieho faktora a takisto od energetickej triedy.

Kúrenie a náklady s tepelným čerpadlom

Mesačné náklady na prevádzku tepelného čerpadla nezávisia len od technických parametrov zariadenia, ale významný vplyv na spotrebu energie a rodinné financie má v rovnakej miere aj charakter stavby vrátane použitých materiálov a kvality izolácie. Pri nákladoch na vykurovanie domácnosti možno vyčísliť úsporu v priemere vo výške od 200 do 400€ ročne na základe výmery vykurovanej plochy. Z hľadiska návratnosti počiatočných nákladov je priemerná doba stanovaná na 4 – 12 rokov podľa miery a intenzity využívania čerpadla a taktiež je potrebné brať do úvahy aj pozitívny vplyv narastajúcich cien energie na postupné skrátenie doby návratnosti.    

(banner)

Ohrev vody a náklady s tepelným čerpadlom

Tepelné čerpadlá Daikin Altherma špeciálne vyvinuté pre efektívny ohrev pitnej a úžitkovej vody využitím obnoviteľných energetických zdrojov dokážu domácnostiam ušetriť približne 23% nákladov v porovnaní s plynovým kotlom.

Čítať viac

Zobrazených 1–12 z 18 výsledkov

Zobraziť filtre
Zobraziť 9 24 36
Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |4kW |230l |6 kW el.doohrev (EHVH04S23E6V / ERGA04EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |4kW |180l |6 kW el.doohrev (EHVH04S18E6V / ERGA04EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |4kW |180l |6 kW el.doohrev (EHVX04S18E6V / ERGA04EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |4kW |230l |6 kW el.doohrev (EHVX04S23E6V / ERGA04EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |6kW |180l |9 kW el.doohrev (EHVH08S18E9W / ERGA06EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |6kW |180l |9 kW el.doohrev (EHVX08S18E9W / ERGA06EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |6kW |230l |9 kW el.doohrev (EHVH08S23E9W / ERGA06EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |6kW |230l |9 kW el.doohrev (EHVX08S23E9W / ERGA06EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |8kW |180l |9 kW el.doohrev (EHVH08S18E9W / ERGA08EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |8kW |180l |9 kW el.doohrev

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |8kW |230l |9 kW el.doohrev (EHVX08S18E9W / ERGA08EVA)

Tepelné čerpadlo, DAIKIN, Integrovaná Altherma 3, 4kW |230l EHVH04S23E6V/ERGA04EVA
Viac info
Zavrieť

Integrovaná Altherma 3 |8kW |230l |9 kW el.doohrev (EHVX08S23E9W / ERGA08EVA)